Om finne natur

Finne Natur er et enkeltmannsforetak for Mats Haneborg Finne. Jeg har lang erfaring med miljø-utredninger innen fagene naturmangfold, reindrift, naturressurser (jord- og skogbruk) og friluftsliv.  Jeg gjør både enkle vurderinger av miljøkonsekvenser og mer grundige konsekvensutredninger etter anerkjent metodikk (Statens vegvesen, Miljødirektoratet). 

Mitt spesialfelt er viltforvaltning – særlig kartlegginger og utredninger av småvilt og rovfugl. Jeg har også bred kunnskap om forvaltning og tiltak knyttet til fremmede arter.

Om Mats

Jeg er født i 1971, oppvokst i Bærum, og bor nå på familiegården Svarverud i Indre Østfold kommune med kone og barn. Svarverud er en større utmarkseiendom, der skogsdriften gjennom generasjoner har vært den viktigste inntektskilden. Ved siden av konsulentvirksomheten i Finne Natur går det en del tid til forvaltning av skogen, planlegging skogsdrift og veivedlikehold, og manuelt skogsarbeid som jeg for det meste gjør selv. 

Jeg har tidligere vært ansatt i landbrukssamvirke med jakt- og fiskeforvaltning, hos Fylkesmannen i Østfold der jeg jobbet med verneplaner og fremmede arter, og i ca. 10 år har jeg vært miljørådgiver i et større konsulentselskap der jeg primært jobbet med konsekvensutredninger. Jeg har også vært tilknyttet ulike forskningsprosjekter i inn- og utland – i hovedsak forskning på storfugl, men de siste 5 årene har jeg også deltatt i et forskningsprosjekt på hønsehauk.

Finne
Natur

Her er noen øyeblikk fra arbeidshverdagen min.